خدمات مهاجرت

ما برای مهاجران تازه وارد ٬ مهاجران با ریشه آلمانی٬  شهروندان اتحادیه اروپا ٬ کارگران مهاجر مشاوره ارایه میداریم.
مشاورت ما برای فرد محرمانه ٬ رایگان ٬ مستقل و بدون گرایش مذهب است.
ما به زبان های مختلف صحبت میکنیم و با کمک مترجمان میتوانمیم مشاوره های خود را به شما ارایه نمایم.

 


محل مشاوره پناهندگان در منطقه دورین. ( Düren)     

اگر از کشور خود فرار کرده ید ٬ و در منطقه دیورین زندهگی میکنید و در مورد مسایل پناهنده گی سولات دارید میتوانید با ما در تماس شوید.

پیشنهاد دادن
 


محل مشاوره پناهنده گان در منطقه هاینزبیرگ. ( Heinsberg)

اگر از کشور خود فرار کرده ید ٬ و در منطقه هاینزبیرگ زنده گی میکنید و در مورد مسایل پناهنده گی سولات دارید میتوانید با ما در تماس شوید.

پیشنهاد دادن
 


دفتر مشوره در مسایل پناهنده گی برای بزرگ سالان در منطقه هاینزبیرگ. ( Heinsberg)

اگر اقامه دارید و سوالات  در مورد ادغام در اجتماع٬ دسترسی به بازار کار و یا سولاتی در مورد پیوند خانواده دارید میتوانید با ما در تماس شوید.

پیشنهاد دادن
 


مودریت پرونده یا کیم برای مهاجرین جدید خوش آمدید میگوید. KIM

اگر در منطقه دورین هستید٬ و در مورد شروع مسیر ادغام سوال دارید با ما در تماس شوید.

پیشنهاد دادن


مشاوره برای افرادی با سابقه مهاجرت * کی ای ام * که در شهری ارکلینز

زنده گی میکنند. و در مورد شروع مسیر ادغام در جامعه سوالات دارند با ما
در تماس شوند.

اعلامیه اطلاعات.

پیشنهاد دادن

 


دفترمشاوره برای عودت کننده گان به کشور شان در هاینزبیرگ. (Heinsberg)

اگر در منطقه هاینزبیرگ زنده گی می کنید و میخواهید داوطلبانه به کشور تان برگردید باما در تماس شوید.

پیشنهاد دادنt
 


دفتری مشاوره پناهندگی و مدیریت شکایت در  سیت او ای دیورین. (Düren)

اگر در سیت او ای دیورین زنده گی میکنید٬ برای مشوره به دفتری محلی دیاکونی تشریف ببریند. Diakonie

پیشنهاد دادن
 


دفتری مشاوره پناهندگی و مدیریت شکایت٬ مشاوره بازگشت به کشور٬ مشاوره اولیه روانی در سیت او ای ویگبیرگ.
(ZUE Wegberg- Pertersholz)

اگر در سیت او ای ویگبیرگ زنده گی میکنید٬ برای مشوره به دفتری محلی دیاکونی تشریف ببریند.  Diakonie

پیشنهاد دادن
 


BESUCHEN SIE UNS